Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
IČO:
36574881
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Bernolákova 5, 04 011 Košice
99.99.99 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
20.12.10 99.99.99
RegFAP:
99.99.99 99.99.99
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
20.12.10 99.99.99