Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
IČO:
31335004
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900BEF50000000569
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
99.99.99 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
Webové sídlo:
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
16.11.92 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa § 2 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení:
(2)
Vykonávanie stavebného sporenia
a)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov,
b)
poskytovanie stavebných úverov
(4)
Vykonávanie bankových činností v rozsahu
a)
poskytovanie záruk,
b)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,
c)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s
1.
finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene,
2.
finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene,
d)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1,
e)
poskytovanie spotrebiteľských úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti,
f)
poskytovanie platobných služieb,
g)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,
h)
finančné sprostredkovanie,
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99
Ochrana investícií:
99.99.99 99.99.99
28.05.12 99.99.99
RegFAP:
99.99.99 99.99.99
sektor poistenia alebo zaistenia
28.05.12 99.99.99
sektor prijímania vkladov
99.99.99 99.99.99
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
99.99.99 99.99.99