Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
IČO:
35815566
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Panenská 7, 811 03 Bratislava
99.99.99 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
06.04.07 99.99.99
RegFAP:
99.99.99 99.99.99
Česko
21.12.17 99.99.99
Belgicko
26.08.21 99.99.99
Bulharsko
26.08.21 99.99.99
Chorvátsko
26.08.21 99.99.99
Cyprus
26.08.21 99.99.99
Dánsko
26.08.21 99.99.99
Estónsko
26.08.21 99.99.99
Fínsko
26.08.21 99.99.99
Francúzsko
26.08.21 99.99.99
Grécko
26.08.21 99.99.99
Holandsko
26.08.21 99.99.99
Írsko
26.08.21 99.99.99
Litva
26.08.21 99.99.99
Lotyšsko
26.08.21 99.99.99
Luxembursko
26.08.21 99.99.99
Maďarsko
26.08.21 99.99.99
Malta
26.08.21 99.99.99
Nemecko
26.08.21 99.99.99
Poľsko
26.08.21 99.99.99
Portugalsko
26.08.21 99.99.99
Rakúsko
26.08.21 99.99.99
Rumunsko
26.08.21 99.99.99
Slovinsko
26.08.21 99.99.99
Španielsko
26.08.21 99.99.99
Švédsko
26.08.21 99.99.99
Taliansko
26.08.21 99.99.99
sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
22.07.20 99.99.99
sektor prijímania vkladov
22.07.20 99.99.99
sektor doplnkového dôchodkového sporenia
06.04.07 99.99.99