Subjekty finančného trhu

07.07.22 99.99.99
22.12.92 06.07.22
IČO:
31338976
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900BEFH0000000217
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava
99.99.99 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
Webové sídlo:
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
Rozsah činnosti:
I. Oddiel A: Hlavné služby centrálnych depozitárov cenných papierov.

1) Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“).
2) Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho vedenia účtov“).
3) Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“).

II. Oddiel B: Vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového typu, s ktorými nie je spojené úverové riziko alebo riziko likvidity.

Služby poskytované centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti, efektívnosti a transparentnosti trhov s cennými papiermi:

1) Služby súvisiace so službami vyrovnania:
párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov.

2) Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov:
služby súvisiace s registrami akcionárov,
podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb,
služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania a správy kódov ISIN a podobných kódov,
smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ.

3) Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby.

4) Iné služby:
poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi,
poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom,
vedenie registra záložných práv,
vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov,
vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno,
služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI.
11.01.19 99.99.99
Orgán dohľadu:
01.01.06 99.99.99