Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
IČO:
51745844
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900BJBL0000183868
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Kysucká 7, 81104 Bratislava
99.99.99 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
Pre:
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
Cyprus Securities and Exchange Commission, Cyprus
99.99.99 99.99.99
Ochrana investícií:
99.99.99 99.99.99