Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
Sídlo:
IDA Business & Technology Park, Navan
99.99.99 99.99.99
Štát:
Írsko
99.99.99 99.99.99
17.01.24 99.99.99
Osobitný režim:
subjekt v likvidácii
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa príloh smerníc o platobných službách na vnútornom trhu v spojení s článkom 3 ods. 1 smernice 2009/110/ES o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva:
c)
poskytovanie platobných služieb v rozsahu
podľa prílohy smernice 2015/2366/EÚ o platobných službách na vnútornom trhu:
1.
Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu.
2.
Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu.
3.
Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:
a)
vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa;
b)
vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného platobného nástroja alebo prostredníctvom podobného zariadenia;
c)
vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov.
5.
Vydávanie platobných nástrojov.
  
Prijímanie platobných transakcií.
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99