Subjekty finančného trhu

99.99.99
Sídlo:
4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR, Euston Road, Londýn, NW1 3DP
99.99.99
Štát:
Spojené kráľovstvo
99.99.99
99.99.99 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa príloh smerníc o platobných službách na vnútornom trhu v spojení s článkom 3 ods. 1 smernice 2009/110/ES o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva:
a)
vydávanie elektronických peňazí;
b)
distribúcia elektronických peňazí a spätná výmena elektronických peňazí;
c)
poskytovanie platobných služieb v rozsahu
podľa prílohy smernice 2007/64/EÚ o platobných službách na vnútornom trhu:
1.
služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie vyžadované na fungovanie platobného účtu,
2.
služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie vyžadované na fungovanie platobného účtu,
3.
vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb užívateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:
i.
vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa,
ii.
vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia,
iii.
vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov,
4.
vykonávanie platobných transakcií, ak sa finančné prostriedky čerpajú z úverového rámca poskytnutého užívateľovi platobných služieb:
i.
vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa,
ii.
vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia,
iii.
vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov,
5.
vydávanie a/alebo nadobúdanie platobných nástrojov,
6.
poukazovanie peňazí,
7.
vykonávanie platobných transakcií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej transakcie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, systému IT alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi užívateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb,
99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99