Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
IČO:
46955208
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Panenská 13, 81103 Bratislava
99.99.99 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
 Pôsobenie na finančnom trhu
25.01.21 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v znení účinnom od 13.1.2018:
c)
vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb
1.
úhradou,
2.
prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
3.
inkasom,
e)
vydávanie platobného prostriedku,
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99