Subjekty finančného trhu

20.08.22 99.99.99
IČO:
47866233
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Teslova 20, 821 02 Bratislava
20.08.22 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
13.07.18 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v znení účinnom od 13.1.2018:
e)
prijímanie platobných operácií,
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99
13.07.18 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa príloh smerníc o platobných službách na vnútornom trhu:
Podľa prílohy smernice 2015/2366/EÚ o platobných službách na vnútornom trhu:
5.
Prijímanie platobných transakcií.
Podľa prílohy smernice 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu:
3.
Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb užívateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:
-
vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov.
99.99.99 99.99.99
13.07.18 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa príloh smerníc o platobných službách na vnútornom trhu:
Podľa prílohy smernice 2015/2366/EÚ o platobných službách na vnútornom trhu:
5.
Prijímanie platobných transakcií.
Podľa prílohy smernice 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu:
3.
Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb užívateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:
-
vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov.
99.99.99 99.99.99
02.05.16 12.07.18
Rozsah činnosti:
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách:
c)
vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb
1.
úhradou,
99.99.99