Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
Sídlo:
84-86 Alexander Stamboliyski Blvd., 10th floor, office 52, Sofia 1303, Bulgaria
99.99.99 99.99.99
Štát:
Bulharsko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ:
Investičné služby a činnosti Vedľajšie investičné služby
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finančné nástroje
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99
Ochrana investícií:
99.99.99 99.99.99