Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
IČO:
54742421
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900CAKA0000112980
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Mýtna 4998/38, 90201 Pezinok
99.99.99 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa Nariadenia č. 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie:
Služby hromadného financovania:
1.
uľahčenie poskytovania pôžičiek,
vrátane riadenia individuálneho portfólia pôžičiek,
2.
umiestňovanie prevoditeľných cenných papierov a prijatých nástrojov na účely hromadného financovania bez základu pevného záväzku a prijímanie a postupovanie pokynov klientov v súvislosti s týmito prevoditeľnými cennými papiermi a prijatými nástrojmi,
Iné služby alebo činnosti:
3.
využívanie účelovo vytvorených subjektov na poskytovanie služieb hromadného financovania,
4.
uplatňovanie bodových hodnotení kreditného rizika na projekty hromadného financovania,
6.
prevádzkovanie elektronickej vývesky,
99.99.99 99.99.99