Subjekty finančného trhu

29.03.22 99.99.99
IČO:
54575486
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900CAKA0000088536
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Gustáva Švéniho 2708/4A, 971 01 Prievidza
29.03.22 99.99.99
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
 Pôsobenie na finančnom trhu
99.99.99 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách:
Investičné služby a činnosti Vedľajšie investičné služby
a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g)
Finančné nástroje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
29.03.22 99.99.99
Podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách:
Investičné služby a činnosti Vedľajšie investičné služby
a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g)
Finančné nástroje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
28.03.22
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99
Ochrana investícií:
99.99.99 99.99.99
01.12.22 99.99.99
Adresa:
Fügnerova 818/8, 702 00 Ostrava
01.12.22 99.99.99
Vedúci pobočky:
Ing. Roman Havrlant
01.12.22 99.99.99
Obchodné meno:
IN Equity Slovakia, o.c.p., a.s., odštěpný závod
01.12.22 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ:
Investičné služby a činnosti Vedľajšie investičné služby
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finančné nástroje
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
01.12.22 99.99.99
Ochrana investícií:
01.12.22 99.99.99
Česko
24.08.22 99.99.99