Subjekty finančného trhu

99.99.99 99.99.99
IČO:
51127113
99.99.99 99.99.99
LEI:
097900BHLC0000087788
99.99.99 99.99.99
Sídlo:
Bottova 2/A, 811 09 Bratislava
20.07.22 99.99.99
Prievozská 4C, 82109 Bratislava
20.09.17 19.07.22
Štát:
Slovensko
99.99.99 99.99.99
Webové sídlo:
99.99.99 99.99.99
99.99.99 99.99.99
17.08.17 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách:
Investičné služby a činnosti Vedľajšie investičné služby
a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g)
Finančné nástroje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
99.99.99 99.99.99
Orgán dohľadu:
99.99.99 99.99.99
Ochrana investícií:
99.99.99 99.99.99
28.12.17 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ:
Investičné služby a činnosti Vedľajšie investičné služby
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finančné nástroje
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
99.99.99 99.99.99
Ochrana investícií:
99.99.99 99.99.99
03.05.19 99.99.99
Rozsah činnosti:
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ:
Investičné služby a činnosti Vedľajšie investičné služby
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finančné nástroje
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
99.99.99 99.99.99
Ochrana investícií:
99.99.99 99.99.99
02.01.19 01.03.20
Rozsah činnosti:
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ:
Investičné služby a činnosti Vedľajšie investičné služby
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finančné nástroje
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
99.99.99
Ochrana investícií:
99.99.99
sektor kapitálového trhu
99.99.99 99.99.99