Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Správcovia úverov, veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Poisťovne
9
Pobočky poisťovní z iného členského štátu
16
Pobočky zahraničných poisťovní
0
Voľné cezhraničné pôsobenie poisťovní z iného členského štátu
588
Zaisťovne a pobočky zaisťovní
1
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
185
Subjekty v nútenej správe
0
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
3
Podľa územnej pôsobnosti
Počet
Poisťovne so sídlom v SR pôsobiace v iných členských štátoch
6
Pobočky slovenských poisťovní
1
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poisťovní
6
Pobočky poisťovní a zaisťovní z iných členských štátov
16
Voľné cezhraničné pôsobenie poisťovní a zaisťovní z iných členských štátov
588
Pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovní
0