Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Nebankoví veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Banky a pobočky zahraničných bánk
24
Banky s oprávnením na poskytovanie investičných služieb
15
Stavebné sporiteľne
2
Banky vykonávajúce činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov
6
Banky pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky
4
Fond ochrany vkladov
1
Platobné inštitúcie a pobočky zahraničných platobných inštitúcií
10
Poskytovatelia platobných služieb v obmedzenom rozsahu
0
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte
0
Limitovaní poskytovatelia nad 1 000 000 eur
27
Poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb
4
Inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí
1
Inštitúcie elektronických peňazí
1
Inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu
0
Agenti platobných služieb
22
Distribútori služieb inštitúcie elektronických peňazí
40
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
305
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
3
Podľa územnej pôsobnosti
Počet
Banky so sídlom v SR
10
Banky so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí
7
Pobočky slovenských bánk v zahraničí
2
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských bánk
7
Zastúpenia slovenských bánk v zahraničí
0
Zahraničné banky a iné úverové inštitúcie pôsobiace v SR
416
Pobočky zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR
14
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR
401
Zastúpenia zahraničných bánk a iných úverových inštitúcií v SR
1
Platobné inštitúcie so sídlom v SR
8
Platobné inštitúcie so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí
7
Pobočky slovenských platobných inštitúcií v zahraničí
0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských platobných inštitúcií
7
Zahraničné platobné inštitúcie pôsobiace v SR
290
Pobočky zahraničných platobných inštitúcií v SR
2
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných platobných inštitúcií v SR
288
Pôsobenie zahraničnej platobnej inštitúcie na území SR prostredníctvom agentov platobných služieb
7
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte so sídlom v SR
0
Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí
0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte v zahraničí
0
Zahraniční poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte pôsobiaci v SR
25
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte v SR
25
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR
1
Inštitúcie elektronických peňazí so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí
1
Pobočky slovenských inštitúcií elektronických peňazí v zahraničí
0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských inštitúcií elektronických peňazí
1
Zahraničné inštitúcie elektronických peňazí pôsobiace v SR
222
Pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR
0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných inštitúcií elektronických peňazí v SR
222