Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Nebankoví veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Nebankoví veritelia a iní nebankoví veritelia
33
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu
32
Poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu
1
Iní nebankoví veritelia
0
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
14
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
0