Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Nebankoví veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Samostatní finanční agenti
421
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
354
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
91
Sprostredkovanie prijímania vkladov
91
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
172
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
54
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
65
Podriadení finanční agenti
16722
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
14974
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
8609
Sprostredkovanie prijímania vkladov
5018
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
10297
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
6743
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
4734
Viazaní finanční agenti
8014
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
4734
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
774
Sprostredkovanie prijímania vkladov
660
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
1779
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
3728
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
1471
Viazaní investiční agenti
420
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia
5
Sektor poistenia alebo zaistenia
1
Sektor kapitálového trhu
0
Sektor prijímania vkladov
0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
8
Sektor starobného dôchodkového sporenia
0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
0
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
3559
Sprostredkovanie úverov na bývanie
35
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
Podľa územnej pôsobnosti
Počet
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR
20062
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí
609
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
3559
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi
105
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
319
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR
12248
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí
2
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
35