Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Správcovia úverov, veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Samostatní finanční agenti
403
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
337
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
87
Sprostredkovanie prijímania vkladov
81
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
153
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
56
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
61
Podriadení finanční agenti
16960
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
15640
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
9179
Sprostredkovanie prijímania vkladov
5215
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
9735
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
7653
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
5413
Viazaní finanční agenti
6858
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
4754
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
894
Sprostredkovanie prijímania vkladov
596
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
1781
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
2622
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
963
Viazaní investiční agenti
461
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia
5
Sektor poistenia alebo zaistenia
1
Sektor kapitálového trhu
0
Sektor prijímania vkladov
0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
6
Sektor starobného dôchodkového sporenia
0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
0
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
3742
Sprostredkovanie úverov na bývanie
37
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
Podľa územnej pôsobnosti
Počet
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR
20731
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí
610
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
3742
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi
120
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
344
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR
11669
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí
3
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
37