Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Nebankoví veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Samostatní finanční agenti
423
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
355
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
93
Sprostredkovanie prijímania vkladov
92
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
175
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
53
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
66
Podriadení finanční agenti
16547
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
14842
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
8423
Sprostredkovanie prijímania vkladov
5122
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
10453
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
6708
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
4693
Viazaní finanční agenti
8085
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
4868
Sprostredkovanie v oblasti kapitálového trhu
739
Sprostredkovanie prijímania vkladov
731
Sprostredkovanie poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
1838
Sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia
3574
Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia
1435
Viazaní investiční agenti
417
Sprostredkovatelia doplnkového poistenia
5
Sektor poistenia alebo zaistenia
1
Sektor kapitálového trhu
0
Sektor prijímania vkladov
0
Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
8
Sektor starobného dôchodkového sporenia
0
Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
0
Sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia
3524
Sprostredkovanie úverov na bývanie
35
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
Podľa územnej pôsobnosti
Počet
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR
20065
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí
609
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
3524
Viazaní investiční agenti pre slovenských obchodníkov s cennými papiermi
102
Viazaní investiční agenti pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
319
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR
12466
Finanční agenti s oprávnením udeleným v SR pôsobiaci v zahraničí
2
Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
35