Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Nebankoví veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Dôchodkové správcovské spoločnosti
5
Garantované
5
Negarantované
12
Indexové
4
Akciové
6
Zmiešané
2
Doplnkové dôchodkové spoločnosti
4
Príspevkové
15
Výplatné
4
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
8
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
0