Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Správcovia úverov, veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Dôchodkové správcovské spoločnosti
5
Garantované
5
Negarantované
11
Indexové
5
Akciové
4
Zmiešané
2
Doplnkové dôchodkové spoločnosti
4
Príspevkové
16
Výplatné
4
Poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu
1
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
9
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
0