Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Nebankoví veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Vytváranie a spravovanie fondov
69
Vytváranie a spravovanie štandardných (UCITS) fondov
42
Vytváranie a spravovanie AIF
34
Distribúcia fondov
147
Distribúcia štandardných (UCITS) fondov
57
Distribúcia AIF
145
Registrovaní správcovia alternatívnych investičných fondov
24
Správcovia Európskych fondov rizikového kapitálu (EuVECA)
1
Správcovia Európskych fondov sociálneho zabezpečenia (EuSEF)
0
Samosprávne alternatívne investičné fondy
9
Samosprávne Európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA)
0
Samosprávne Európske fondy sociálneho zabezpečenia (EuSEF)
0
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
11
Podľa investičnej stratégie
Počet
Štandardné fondy (UCITS)
71
Fondy peňažného trhu (UCITS MMF)
0
Alternatívne investičné fondy (AIF)
73
Fondy peňažného trhu (AIF MMF)
0
Verejné špeciálne fondy
18
Špeciálne fondy alternatívnych investícií
1
Špeciálne fondy cenných papierov
10
Špeciálne fondy nehnuteľností (Realitné fondy)
7
Európske fondy dlhodobých investícií (ELTIF)
0
Špeciálne fondy kvalifikovaných investorov
15
Európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA)
1
Európske fondy sociálneho zabezpečenia (EuSEF)
0
Iné AIF pre kvalifikovaných alebo profesionálnych investorov
40
Štandardné fondy (UCITS)
240
Alternatívne investičné fondy (AIF)
348
Európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA)
102
Európske fondy sociálneho zabezpečenia (EuSEF)
0
Európske fondy dlhodobých investícií (ELTIF)
0
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
493
Podľa územnej pôsobnosti
Počet
Správcovské spoločnosti a samosprávne investičné fondy so sídlom v SR
10
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí
3
Pobočky slovenských správcovských spoločností v zahraničí
0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských správcovských spoločností
3
Zahraničné správcovské spoločnosti a zahraničné samosprávne investičné fondy so sídlom v EÚ pôsobiace v SR
211
Pobočky zahraničných správcovských spoločností v SR
3
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných správcovských spoločností v SR
209
Zahraničné správcovské spoločnosti so sídlom mimo EÚ pôsobiace v SR
0