Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Nebankoví veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
27
Banky s povolením na poskytovanie investičných služieb
15
Obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
7
Subjekty vykonávajúce investičnú službu prijatie a postúpenie pokynu
35
Subjekty vykonávajúce investičnú službu vykonanie pokynu
31
Subjekty vykonávajúce investičnú službu riadenie portfólia
30
Subjekty vykonávajúce investičnú službu poskytovanie investičného poradenstva
30
Subjekty vykonávajúce investičnú službu umiestňovanie bez pevného záväzku
24
Subjekty vykonávajúce vedľajšiu službu úschova a správa vrátane držiteľskej správy
32
Systematický internalizátor
0
Regulované trhy
1
Mnohostranné obchodné systémy (MTF)
1
Centrálni depozitári cenných papierov
6
Garančný fond investícií
1
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
3
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
0
Podľa územnej pôsobnosti
Počet
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR
23
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí
18
Pobočky slovenských obchodníkov s cennými papiermi v zahraničí
6
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských obchodníkov s cennými papiermi
17
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi pôsobiaci v SR
577
Pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR
4
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR
573
Pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR prostredníctvom viazaných agentov
3
Obchodné miesta so sídlom v SR
1
Regulované trhy
1
Mnohostranné obchodné systémy (MTF)
1
Zahraničné obchodné miesta pôsobiace v SR
0
Mnohostranné obchodné systémy (MTF)
0
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR
2
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí
0
Zahraniční centrálni depozitári cenných papierov pôsobiaci v SR
4
Pobočky zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR
0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR
4
Iné zoznamy