Subjekty finančného trhu

Banky, e-peniaze
Poisťovne
Trh cenných papierov
Kolektívne investovanie
Dôchodkové sporenie
Sprostredkovatelia
Trh kryptoaktív
Správcovia úverov, veritelia
Devízové miesta

Podľa oprávnenia na činnosť
Počet
Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
26
Banky s povolením na poskytovanie investičných služieb
15
Obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
6
Subjekty vykonávajúce investičnú službu prijatie a postúpenie pokynu
34
Subjekty vykonávajúce investičnú službu vykonanie pokynu
31
Subjekty vykonávajúce investičnú službu riadenie portfólia
29
Subjekty vykonávajúce investičnú službu poskytovanie investičného poradenstva
30
Subjekty vykonávajúce investičnú službu umiestňovanie bez pevného záväzku
22
Subjekty vykonávajúce vedľajšiu službu úschova a správa vrátane držiteľskej správy
32
Systematický internalizátor
0
Poskytovatelia služieb hromadného financovania
30
Regulované trhy
1
Mnohostranné obchodné systémy (MTF)
1
Organizované obchodné systémy (OTF)
0
Centrálne depozitáre cenných papierov
5
Garančný fond investícií
1
Subjekty so zaniknutým oprávnením na činnosť
1619
Subjekty v konkurze, reštrukturalizácii alebo obdobnom režime
0
Podľa územnej pôsobnosti
Počet
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR
21
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí
18
Pobočky slovenských obchodníkov s cennými papiermi v zahraničí
7
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských obchodníkov s cennými papiermi
18
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi pôsobiaci v SR
628
Pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR
5
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR
622
Pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR prostredníctvom viazaných agentov
6
Poskytovatelia služieb hromadného financovania so sídlom v SR
6
Poskytovatelia služieb hromadného financovania so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí
2
Zahraniční poskytovatelia služieb hromadného financovania pôsobiaci v SR
24
Obchodné miesta so sídlom v SR
1
Regulované trhy
1
Mnohostranné obchodné systémy (MTF)
1
Organizované obchodné systémy (OTF)
0
Zahraničné obchodné miesta pôsobiace v SR
12
Mnohostranné obchodné systémy (MTF)
9
Organizované obchodné systémy (OTF)
6
Centrálne depozitáre cenných papierov so sídlom v SR
1
Centrálne depozitáre cenných papierov so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí
0
Zahraničné centrálne depozitáre cenných papierov pôsobiace v SR
4
Pobočky zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR
0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR
4
Iné zoznamy