Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi25
Obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene6
Banky s povolením na poskytovanie investičných služieb12
Správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností12
Registrovaní správcovia alternatívnych investičných fondov15
Štandardné subjekty kolektívneho investovania1 405
Fondy230
Investičné fondy a ich podfondy1 175
Iné subjekty kolektívneho investovania0
Alternatívne investičné subjekty kolektívneho investovania212
Fondy113
Investičné fondy a ich podfondy99
Iné subjekty kolektívneho investovania0
Emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
Emitenti akcií
Emitenti dlhopisov
Burza cenných papierov1
Centrálni depozitári cenných papierov2
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Obchodníci s cennými papiermi1 981
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR22
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí15
Pobočky slovenských obchodníkov s cennými papiermi v zahraničí4
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských obchodníkov s cennými papiermi15
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi pôsobiaci v SR1 959
Pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR3
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR1 955
Pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR prostredníctvom viazaných agentov2
 Správcovské spoločnosti231
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR9
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí2
Pobočky slovenských správcovských spoločností v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských správcovských spoločností2
Zahraničné správcovské spoločnosti pôsobiace v SR222
Pobočky zahraničných správcovských spoločností v SR3
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných správcovských spoločností v SR219
 Verejná ponuka cenných papierov subjektov kolektívneho investovania82
Verejná ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania82
Verejná ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania v zahraničí0
Verejná ponuka zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR0
 Privátna ponuka cenných papierov subjektov kolektívneho investovania7
Privátna ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania7
Privátna ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania v zahraničí0
Privátna ponuka zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR0
 Centrálni depozitári cenných papierov5
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR2
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí0
Zahraniční centrálni depozitári cenných papierov pôsobiaci v SR3
Pobočky zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR3