Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi31
Obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene7
Banky s povolením na poskytovanie investičných služieb16
Správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností13
Registrovaní správcovia alternatívnych investičných fondov18
Štandardné subjekty kolektívneho investovania1 527
Fondy264
Investičné fondy a ich podfondy1 263
Iné subjekty kolektívneho investovania0
Alternatívne investičné subjekty kolektívneho investovania258
Fondy131
Investičné fondy a ich podfondy127
Iné subjekty kolektívneho investovania0
Emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
Emitenti akcií
Emitenti dlhopisov
Burza cenných papierov1
Centrálni depozitári cenných papierov2
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Obchodníci s cennými papiermi594
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR24
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí18
Pobočky slovenských obchodníkov s cennými papiermi v zahraničí7
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských obchodníkov s cennými papiermi17
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi pôsobiaci v SR570
Pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR7
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR563
Pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR prostredníctvom viazaných agentov3
 Správcovské spoločnosti193
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR10
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí2
Pobočky slovenských správcovských spoločností v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských správcovských spoločností2
Zahraničné správcovské spoločnosti pôsobiace v SR183
Pobočky zahraničných správcovských spoločností v SR3
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných správcovských spoločností v SR180
 Verejná ponuka cenných papierov subjektov kolektívneho investovania78
Verejná ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania78
Verejná ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania v zahraničí0
Verejná ponuka zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR0
 Privátna ponuka cenných papierov subjektov kolektívneho investovania7
Privátna ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania7
Privátna ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania v zahraničí0
Privátna ponuka zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR0
 Centrálni depozitári cenných papierov6
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR2
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí0
Zahraniční centrálni depozitári cenných papierov pôsobiaci v SR4
Pobočky zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR4