Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi24
Obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene6
Banky s povolením na poskytovanie investičných služieb12
Správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností12
Registrovaní správcovia alternatívnych investičných fondov12
Štandardné subjekty kolektívneho investovania1 320
Fondy212
Investičné fondy a ich podfondy1 108
Iné subjekty kolektívneho investovania0
Alternatívne investičné subjekty kolektívneho investovania187
Fondy99
Investičné fondy a ich podfondy88
Iné subjekty kolektívneho investovania0
Emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
Emitenti akcií
Emitenti dlhopisov
Burza cenných papierov1
Centrálni depozitári cenných papierov2
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Obchodníci s cennými papiermi1 972
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR22
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí15
Pobočky slovenských obchodníkov s cennými papiermi v zahraničí3
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských obchodníkov s cennými papiermi15
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi pôsobiaci v SR1 950
Pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR2
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR1 947
Pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR prostredníctvom viazaných agentov3
 Správcovské spoločnosti210
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR9
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí2
Pobočky slovenských správcovských spoločností v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských správcovských spoločností2
Zahraničné správcovské spoločnosti pôsobiace v SR201
Pobočky zahraničných správcovských spoločností v SR3
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných správcovských spoločností v SR198
 Verejná ponuka cenných papierov subjektov kolektívneho investovania79
Verejná ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania79
Verejná ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania v zahraničí0
Verejná ponuka zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR0
 Privátna ponuka cenných papierov subjektov kolektívneho investovania7
Privátna ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania7
Privátna ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania v zahraničí0
Privátna ponuka zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR0
 Centrálni depozitári cenných papierov5
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR2
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí0
Zahraniční centrálni depozitári cenných papierov pôsobiaci v SR3
Pobočky zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR3