Podľa oprávnenia na činnosťPočet subjektov
Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi23
Obchodníci s cennými papiermi vykonávajúci bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene5
Banky s povolením na poskytovanie investičných služieb12
Správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností11
Registrovaní správcovia alternatívnych investičných fondov10
Štandardné subjekty kolektívneho investovania1 221
Fondy218
Investičné fondy a ich podfondy1 003
Iné subjekty kolektívneho investovania0
Alternatívne investičné subjekty kolektívneho investovania171
Fondy86
Investičné fondy a ich podfondy85
Iné subjekty kolektívneho investovania0
Emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
Emitenti akcií
Emitenti dlhopisov
Burza cenných papierov1
Centrálni depozitári cenných papierov2
Podľa územnej pôsobnostiPočet subjektov
 Obchodníci s cennými papiermi1 929
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR20
Obchodníci s cennými papiermi so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí15
Pobočky slovenských obchodníkov s cennými papiermi v zahraničí2
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských obchodníkov s cennými papiermi15
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi pôsobiaci v SR1 909
Pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR3
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR1 904
Pôsobenie zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v SR prostredníctvom viazaných agentov4
 Správcovské spoločnosti205
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR8
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR pôsobiace v zahraničí1
Pobočky slovenských správcovských spoločností v zahraničí0
Voľné cezhraničné pôsobenie slovenských správcovských spoločností1
Zahraničné správcovské spoločnosti pôsobiace v SR197
Pobočky zahraničných správcovských spoločností v SR3
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných správcovských spoločností v SR194
 Verejná ponuka cenných papierov subjektov kolektívneho investovania1 165
Verejná ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania80
Verejná ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania v zahraničí8
Verejná ponuka zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR1 085
 Privátna ponuka cenných papierov subjektov kolektívneho investovania172
Privátna ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania7
Privátna ponuka slovenských subjektov kolektívneho investovania v zahraničí0
Privátna ponuka zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR165
 Centrálni depozitári cenných papierov5
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR2
Centrálni depozitári cenných papierov so sídlom v SR pôsobiaci v zahraničí0
Zahraniční centrálni depozitári cenných papierov pôsobiaci v SR3
Pobočky zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR0
Voľné cezhraničné pôsobenie zahraničných centrálnych depozitárov cenných papierov v SR3