Subjekty finančného trhu

BANKOVNÍCTVO, PLATOBNÉ SLUŽBY A ELEKTRONICKÉ PENIAZE

POISŤOVNÍCTVO

TRH CENNÝCH PAPIEROV

KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE

DÔCHODKOVÉ SPORENIE

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE A PORADENSTVO

SPRÁVCOVIA ÚVEROV, NEBANKOVÍ VERITELIA

DEVÍZOVÉ MIESTA